รายงานการพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนบ้านโคกเพิ่มโคกกลาง [บทคัดย่อ] [บทที่ 1] [บทที่ 2] [บทที่ 3] [บทที่ 4] [บทที่ 5]

แผนปฏิบัติการโรงเรียนบ้านเตาบ่า ประจำปี 2553

หลักสูตรโรงเรียนบ้านเตาบ่า พุทธศักราช 2553
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
รูปแบบการพัฒนานักเรียนให้เป็น "คนดีศรีเตาบ่า" โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน กรณีศึกษา โรงเรียนบ้านเตาบ่า (ทุน สกว. ปี 2547) [ตอนที่ 1] [ตอนที่ 2]
การพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดีศรีเตาบ่า โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน กรณีศึกษา : โรงเรียนบ้านเตาบ่า (ทุน สกว. ปี 2549) [บทคัดย่อ]